ارزش ها

  1. توجه ویژه به اعضا و ایجاد ارزش افزوده برای آنان
  2. به روز بودن، نوآوری، خلاقیت و مشارکت سازمانی
  3. تمرکز براستراتژی های شرکت و ارتقاء کیفیت جامع
  4. تعهد عملي به منشور اخلاق حرفه اي و سازماني شرکت
  5. توسعه پايدار و اهتمام به مسئولیت هاي اجتماعي
  6. نگرش سیستمي، فرآيند گرايي و بهبود مستمر فرآيندها و بهره وري
  7. انجام کار با کیفیت، ايمن، به موقع و نگهداري بهینه تجهیزات و دستگاه ها
  8. شايسته‌سالاري، ارج نهادن و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني، تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روحی و ايمنی کارکنان .