اساسنامه

جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی

اساسنامه شرکت تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان

با شماره ثبت 602223          و شناسه ملی 14011517510

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،(( قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران)) در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/02/1393 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14499/31 مورخ 05/03/1393 ریاست مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، با عنایت به این موضوع اساسنامه اصلاح شده جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می‌‌‌گردد.

حس تعاون مدنیت وداد                             مایه  الفت  بود  و  اتحاد

    قرآن کریم همه مومنان رابه همکاری وهمدلی درامور خیرورعایت تقوی فراخوانده است.با الهام ازاین اصل مقدس،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی برتحقق فراخوان الهی دارد،براین پایه،اصول 43و44 قانون اساسی رسالت سنگین تحقق عدالت، اقتصادی وپیشگیری ازتمرکز وتداول ثروت دردست افراد وگروههای خاص راتأمین می کند وزمینه رابرای جلوگیری از تبدیل دولت بهیک کارفرمای بزرگ مطلق آماده می سازد.حال بریک یک اعضای شرکتهای تعاونی است تاباهمراهی وهمدلی وحس تعاون ومعاضدت به  گسترش این فکروعمل بهاین اندیشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان می‌باشد که براساس قانون تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریورسال 1370 که ملهم ازاصول 43و44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد تهیه وتنظیم گردید  وبعنوان یک میثاق وسندهمکاری مورد توافق وتفاهم اعضا قرار گرفته وبه تصویب آنهارسیده است.

اعضای تعاونی اساسنامه شرکت تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان درآغاز این همکاری خجسته ومشارکت مبارک که «آزادانه وبااختیار کامل»وباقبول سهم درمشارکت اقتصادی»آنرا پذیرفته اند،تعهدمی نمایند که ضمن انجام وظیفه درقبال مسئولیت خود بارعایت «حقوق مساوی اعضا»کوشش فردی وتلاش همگانی شان راهمراه با«کسب علم وآگاهی وبکارگیری مستمردانش روز»برای موفقیت هرچه بیشتر اهداف این همیاری ومشارکت باتأکید بر«خودگردانی وخوداتکایی»بکارگیرند.باشد که درراستای تحقق هدفهای تعاونی وباعنایت به اصول همیاری وتعاون که درفرهنگ اسلامی وایرانی ریشه ای پای برجا وپیشینه دیرینه دارد شاهد گامهای استوار و دستان پرتوان تک تک اعضا باشیم که باهمدلی برای رشد وتوسعه فرهنگ تعاون وگسترش روحیه مشارکت جوومشارکت پذیر، فعالانه دست بهم داده اند ومی کوشند تا همسوءهم جهت«در کنار کلید تعاونگران کشور» درجهت ایجاد اشتغال مولد وارائه خدمات عادلانه ومنصفانه مورد نیاز مردم وراه اندازی چرخهای تولید و خدمات باافزایش بهره وری وبکارگیری پس اندازهای هرچندمختصر ضمن تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی «یاری رسان جامعه» ودولت نیز باشند.

 

اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی:

هیأت رئیسه  مجمع:                                                                              ناظران:                                                                                

           رئیس مجمع:  سعید سوادکوهی                                                       1. بهزاد دوستی   

          منشی مجمع:    عبداله رضائی                                                            2. آرش اشتهاردی

 

فصل اول – کلیات

 

ماده 1 – نام شرکت، تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان و نوع آن توزیعی است که دراین اساسنامه به اختصار،«تعاونی» نامیده می‌شود.

ماده 2 -اهداف شرکت تعاونی مسکن

  • ترویج وتحکیم مشارکت، همکاری وتعاون وکمک به تحقق اهداف بخش تعاون.
  • تأمین نیاز مسکن اعضا.

ماده 3- موضوع فعالیت شرکت تعاونی مسکن

  • تهیه زمین و مسکن، ساخت و ساز مسکن، تامین مصالح مورد نیاز اعضاء .
  • خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام ویاتکمیل شده و واگذاری به اعضا.

تبصره 1 : تعاونی می‌تواند برای اجرای تمام یا قسمتی از موضوع و حدود فعالیت‌های مقرر دراین ماده بارعایت مقررات قانونی واساسنامه وقرارداد‌های منعقده ازسرمایه وذخایر موجود، پس‌انداز اعضا برای تهیه مسکن، اعتبارات وسرمایه‌گذاری‌های بخش‌های دولتی، عمومی، تعاونی، بانک‌ها واشخاص حقیقی وحقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی اعضا وغیراعضا استفاده نموده واقدام به اخذ اعتبارات وتسهیلات بانکی وانعقاد قرارداد مشارکت مدنی ویا قراردادهای ذیربط دیگر با بانکها نماید ودراین صورت مکلف است طبق قراردادهای منعقده به تکالیف وتعهدات خود درقبال منابع ومآخذ مذکور عمل نماید.

تبصره 2: تعهدات عضو وتعاونی در امور مربوط به تهیه زمین، آماده سازی، اخذ مجوز ساخت، احداث ساختمان وچگونگی عقد قرارداد و واگذاری واحدها به اعضا وامور مربوط به بعد از واگذاری، لغو عضویت وهمچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان وسایر موارد، مطابق با فصل چهارم این اساسنامه است.

تبصره 3:احداث خانه یا آپارتمان وسایر اقدامات موضوع این ماده برای غیراعضا(جز نهادها وسازمانهای دولتی،عمومی، تعاونی و اشخاص معرفی شده ازسوی آنها که درتأمین زمین ویاسرمایه تعاونی مشارکت نموده‌اند وهمچنین سهام‌داران غیرعضو) ممنوع است.

ماده 4- حوزه عملیات شرکت تعاونی مسکن

حوزه عملیات استان تهران می‌باشد.

ماده 5- مرکز اصلی و اقامتگاه قانونی شرکت تعاونی مسکن

استان تهران شهرستان تهران سعادت آباد خیابان علامه شمالی خیابان بیستم غربی پلاک 43 کدپستی 1997986361 است.

تبصره:هیأت مدیره می‌تواند در حوزه عملیات تعاونی، دفاتر نمایندگی ایجاد نموده ویا در صورت لزوم درمورد تغییر آنها اقدام کند،دراین‌صورت هیأت مدیره باید ضمن اعلام مراتب به اعضا(به نحوی که آگهی دعوت مجامع رامنتشر می‌نماید)،نسخه‌ای از صورتجلسه تعیین دفاتر نمایندگی راحسب مورد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ویا اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال کند.

دفتر نمایندگی واحدی است که تحت نظر مدیریت تعاونی، به انجام امور اداری تفویضی شرکت در هر منطقه می‌پردازد.اموری که ازوظایف خاص وقائم به ذات ارکان تعاونی می‌باشد قابل تفویض به دفاتر نمایندگی نیست.

ماده 6- مدت تعاونی از تاریخ ثبت به مدت محدود از تاریخ مجمع عمومی فوق‌العاده تا مورخ 21/03/1406 به مدت  5 سال است

نحوه درخواست شرکت تعاونی مسکن جهت تمدید مدت فعالیت

تبصره:درصورت لزوم تمدید مدت، تعاونی باید درخواست توجیهی خود را حداقل شش ماه قبلاز اتمام مدت به وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی ارائه و پس از اخذ مجوز نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تمدید آن اقدام نماید.درخواست مذکور باید به انضمام گزارش وضعیت تعاونی مشتمل برموارد زیر باشد:

1- مشخصات زمینهای تعاونی،نوع کاربری، متراژ.

2- واحدهای دردست اجرا ومراحل پیشرفت فیزیکی آنها.

3- واحدهای احداث و واگذار شده.

4- گزارش اعضا(شامل تعدادوفهرست اعضای لغو عضویت شده، اعضای باقیمانده ، متقاضیان جدید عضویت).

5- داراییها وبدهیها.

6- تعهدات ومطالبات.

7- صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی.

8- برنامه زمان‌بندی واتمام کار تعاونی و مدت زمان مورد تقاضا جهت تمدید مدت.

9- سایر مواردی که وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اعلام می‌کند.

ماده 7- سرمایه شرکت تعاونی مسکن

سرمایه اولیه تعاونی مبلغ 1.670.000.000 ریال است که به 167 سهم 10.000.000 ریالی منقسم گردیده است.مبلغ  1.670.000.000 ریال آن نقداً توسط اعضا پرداخت گردیده است .

ماده 8- هریک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک سوم  مبلغ اسمی سهامی راکه خریداری نموده، در موقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.

تبصره:اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند واز دوسال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تأدیه نمایند.

ماده 9- سهم اعضا در تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی ازاعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند،دراینصورت حداکثر میزان سهام هرعضو نباید ازحداکثر مقرر در آیین‌نامه مواد 6و20 قانون بخش تعاونی تجاوز کند.

ماده 10- سهام تعاونی بانام وغیرقابل تقسیم است وانتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت(واجدشرایط)جدید باموافقت هیأت مدیره وبارعایت سقف موضوع ماده 9 مجاز می‌باشد.

ماده 11- تعاونی ظرف مدت یکسال ازتاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد برای هریک از اعضا به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادرو تحویل خواهد نمود.

تبصره 1:ورقه سهام باید متحدالشکل،چاپی ودارای شماره وترتیب بوده ونام تعاونی وشماره ثبت آن ومبلغ اسمی سهم وتعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است درآن درج و به امضای مدیر عامل ویک نفر از اعضای هیأت مدیره که صاحبامضای مجاز است برسد،مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد،مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره 2:نام ونشانی وتعداد سهم هریک از سهام‌داران وموارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد.هر نقل وانتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید، ازنظر شرکت فاقد اعتبار است.

 

فصل دوم مقررات مربوط به عضویت در شرکت تعاونی مسکن

 

ماده 12- عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط عمومی و اختصاصی زیر، اعم از اشخاص حقیقی ویا حقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است:

الف- شرایط عمومی

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

2- عدم ممنوعیت قانونی وحجر.

3- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.

4- درخواست کتبی عضویت وتعهد رعایت مقررات اساسنامه وخرید حداقل 1  سهم از سهام تعاونی.

ب- شرایط اختصاصی عضویت در تعاونی مسکن

بازنشستگان و کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان.

تبصره: احراز شرایط عضویت هرمتقاضی به عهده هیأت مدیره است ونباید هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات وظرفیت تعاونی.

هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان دارای شرایط مذکور باشند وامکانات وظرفیت تعاونی اجازه دهد درخواست عضویت آنها را قبول کند.

ماده 13- مسئولیت مالی اعضای تعاونی مسکن

مسئولیت مالی اعضا در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگرآنکه درقرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره: مسئولیت دستگاه‌های عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی(موضوع ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران)به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد.مگر درقرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده 14- کلیه اعضا وسهام‌داران مکلفند به وظایف ومسئولیت‌های که درحدود قوانین ومقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.

ماده 15- نحوه اخراج عضو از تعاونی مسکن

تعاونی می‌تواند توسط هیأت مدیره طلب خودرااز عضو بااخطار کتبی مطالبه نماید. ودرصورت وصول نشدن طلب وسپری شدن 30 روز از تاریخ وصول اخطارنامه، از کل مطالبات وی ازتعاونی ودرصورت عدم تکافو، از بهای سهام وی برداشت کند وهرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد نماید.

ماده 16- خروج عضو ازتعاونی، اختیاری است ونمی‌توان آن را منع کرد.

تبصره: درصورتی‌که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

ماده 17- درصورت حدوث موجبات اخراج عضو، مطابق ماده13 قانون بخش تعاونی عمل خواهد شد.

نحوه لغو عضویت از تعاونی مسکن

تبصره: اشخاصی که از ابتدا فاقد شرایط عمومی یا اختصاصی عضویت تعاونی بود‌ه‌اند،عضو تلقی نشده و لغو عضویت آنان مستلزم رعایت تشریفات موضوع ماده مذکور نیست.

ماده 18- درصورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال واخراج، ارزش سهام عضو براساس مبلغ اسمی  محاسبه وپس از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات وی، به دیون تعاونی تبدیل می‌شود وپس از کسربدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهدشد.

 

فصل سوم – ارکان تعاونی مسکن

 

ماده 19- ارکان تعاونی عبارتست از:

1- مجمع عمومی        2- هیأت مدیره                3- بازرس/بازرسان

ماده 20 – مجمع عمومی تعاونی مسکن

مجامع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل می‌گردد.مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده.

چگونگی تشکیل مجمع عمومی وسایر مقررات مربوطه مطابق آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی(موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون)خواهد بود.

تبصره: دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار انجام می‌گردد (دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات باشد).

ماده 21- شرایط و وظایف هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن

اداره امور تعاونی، بر عهده هیأت‌مدیره‌ای مرکب از 3  نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل است که واجد شرایط عمومی مقرر درقانون بخش تعاونوشرایط اختصاصی زیر باشد و از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل در یک نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی‌البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

1- دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر دریکی از رشته های تحصیلی عمران، معماری، مالی، حسابداری، مدیریت، حقوق،مکانیک، برق وسایر رشته های مشابه، یاسه سال تجربه مفید مرتبط.

2- عدم تصدی همزمان سمت‌های هیأت مدیره یا مدیریت عامل در شرکت‌های مشابه دیگر.

3- عدم رابطه استخدامی با دستگاه‌های موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 (به جز تعاونی‌های ادارات وموسسات).

تبصره1 :  رعایت بند1 برای شرکت‌های تعاونی دارای کمتر از 50 عضو الزامی نیست ودراین مورد وسایر موارد استثنا ضوابط اعلامی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی حاکم خواهد بود.

تبصره 2:هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره 3: اعضای هیأت مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوطه صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می‌کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می‌رسد.

ماده 22-هیأت مدیره جز در اموری که به موجب قوانین ومقررات واساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی است، درسایر موارد با رعایت قوانین ومقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی ورعایت صرفه وصلاح تعاونی واعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده ومنجمله عهده‌دار انجام وظایف موضوع ماده 37 قانون بخش تعاون است.

ماده 23-هیأت مدیره نماینده قانونی تعاونی است ومی‌تواند مستقیماً ویابا وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاهها مراجع قانونی، وسایر سازمانها اعمال کند.

ماده 24- مسئولیت هیأت مدیره درمقابل تعاونی مسئولیت وکیل درمقابل موکل است.

ماده 25- معاملات هریک از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باتعاونی، اعم ازاینکه به طور مستقیم طرف معامله باشند ویا درشرکت یا موسسه یا بنگاه طرف قرارداد، ذینفع یا دارای سهم باشند، طبق ماده 10 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تابع مقررات ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 خواهد بود.

تبصره:قرارداد واگذاری واحد مسکونی به عضوی که هیأت مدیره یامدیرعامل تعاونی است مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد.

ماده 26- نحوه برگزاری جلسات هیات مدیره در تعاونی مسکن

جلسات هیأت مدیره هردو هفته یکبار درموعد ومحل معینی که قبلاً به تصویب هیأت مدیره رسیده با حضور اکثریت مطلق اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل ورسمیت می‌یابد وبرای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضای حاضر درجلسه ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتری بنام صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می‌گردد وبه امضایاعضا حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره: جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل ویا اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌گردد.

ماده 27- هیأت مدیـره مکلف است جهت مدیـریت تعـاونی واجرای تصمیمات مجـامع عمـومی وهیأت مدیره،  فردی واجـد شـرایط ماده 21 اساسنامه رااز بین اعضا یا از خارج از تعاونی، برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیرنظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید.وظایف واختیارات وحقوق ومزایای مدیرعامل توسط هیأت مدیره تعیین می‌گردد.

مدرک تحصیلی مدیر عامل تعاونی مسکن

تبصره 1: درمورد مدارک تحصیلی موضوع بند 1 ماده 21، برای مدیرعامل دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس الزامی است.

تبصره 2: انتخاب مدیرعامل برای مدت سه سال، مانع از عزل وی دراثنای مدت نخواهد بود.

ماده 28- درصورت استعفا، عزل، فوت،ممنوعیت قانونی ویا غیبت غیر موجه مکرر هریک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی درجلسات هیأت مدیره شرکت می­نماید.غیبت غیرموجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو هیأت مدیره علیرغم اطلاع ازدعوت، بدون اجازه قبلی ویا عذر موجه حداقل درچهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیرمتوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.

تبصره: در مواردی که هیأت مدیره باوجود اعضا علی‌البدل از اکثریت مقرر خارج شود ویابه دلیل فوت، ممنوعیت قانونی، استعفا ویا عزل دسته جمعی هیأت مدیره، تعاونی فاقد هیأت مدیره شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اختیار داده می‌شود. که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاص مذکور از میان اعضای تعاونی، تعداد لازم را موقتاً وحداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید.مسئولیت اعضای هیأت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب می‌شوند عیناً همان مسئولیتهایی است که درقانون برای هیأت مدیره پیش بینی شده است.اولین وظیفههیأت مدیره منصوب، دعوت وبرگزاری مجمع عمومی جهت انتخاب هیأت مدیره خواهد بود.

ماده 29- انقضای مدت تصدی هیات مدیره تعاونی مسکن

هیأت مدیره مکلف است قبل از انقضای مدت تصدی خود، اقدام به دعوت وبرگزاری مجمع عمومی عادی با دستور انتخاب اعضای هیأت مدیره مطابق مقررات آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی نماید.

شروع تصدی هیأت مدیره جدید پس از تأیید انتخابات و مجمع عمومی مربوطه ازسوی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی خواهد بود.

تبصره: چنانچه پس ازانقضای مدت تصدی هیأت مدیره، انتخاب هیأت مدیره جدیدانجام نشده باشد. هیأت مدیره موجود تا انتخاب وقبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود درتعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی رابرعهده خواهد داشت.

ماده 30- نحوه انتقال مسئولیت از هیات مدیره سابق به هیات مدیر جدید

تحویل وتحول وانتقال مسئولیت ازهیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید بلافاصله بعداز تاریخ قبولی سمت هیأت مدیره وتائید صحت اننخابات توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی صورت گیرد وکلیه اوراق واسناد ودفاتر وحسابها وموجودی‌های تعاونی به هیأت مدیره جدید، تحویل وپس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها، ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

تبصره: پس ازقانونی شدن شروع تصدی هیأت مدیره جدید، تازمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیأت مدیره جدیدمی‌تواند اختیارات محدودی رابه هیأت مدیره قبلی تفویض کند. ودرهر حال هر اقدام باید با تصمیم هیأت مدیره جدید باشد.

ماده 31- مراتب نقل و انتقال مسئولیت، همچنین انتقال اسنادومدارک واموال و وجوه شرکت باید درصورتمجلس، منعکس وبه امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق واعضای هیأت مدیره جدید وبازرس/بازرسان شرکت برسد. صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره: در صورتی‌که اعضای هیأت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

ماده 32-استعفای هریک از اعضاهیأت مدیره تاتعیین عضو جدید وقبولی سمت آن، رافع مسئولیت وی نسبت به وظایف نخواهد بود.

ماده 33-هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع، سه نسخه مصدق ازصورتجلسه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی [و در صورتی‌که مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبت‌های قبلی و صورتجلسه مربوطه] را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.

ماده 34- بازرسان در شرکت تعاونی مسکن

مجمع عمومی عادی یکنفر از اشخاص حقیقی/حقوقی راکه علاوه برشرایط عمومی مقرر درقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران واجد شرایط اختصاصی زیر باشد برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس/بازرسان انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنها بلامانع است:

تعداد بازرسان باید عدد فرد باشد یک یا سه نفر

الف) شرایط عضویت اشخاص حقیقی به عنوان بازرس تعاونی مسکن

1- دارابودن مدرک تحصیلی کاردانی یابالاتر دریکی از رشته های تحصیلی مالی، حسابداری،حقوقی، مدیریتی، مهندسی ورشته‌های مشابه، یاسه سال تجربه مفید مرتبط.

2- عدم قرابت سببی یا نسبی تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم باهیأت مدیره یا مدیر عامل.

3- عدم اشتغال درتعاونی.

ب) شرایط عضویت اشخاص حقوقی به عنوان بازرس تعاونی مسکن

1- دارا بودن مجوز لازم برای تصدی بازرسی شرکت ها.

2- فقدان ممنوعیت قانونی.

تبصره1: درصورتی که تعداد واحدهای دردست احداث تعاونی از یکصد واحد بیشتر باشد، تعاونی مکلف است حسابرس یا بازرس قانونی خود رااز میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند،انتخاب نماید.

تبصره 2 : وظایف بازرسان تعاونی به شرح مقرر در ماده 41 قانون بخش تعاونی است.

ماده 35- وظایف بازرسان شرکت تعاونی مسکن

بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کنند.گزارش بازرس باید حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد.درصورتی‌که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریک می‌تواندبه تنهایی وظایف خود راانجام دهد.لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند.درصورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف باذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

ماده 36- بازرس یا بازرسان تعاونی نمی‌تواننددرهیچ یک ازمعاملاتی که باشرکت یابه حساب شرکت انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع باشند.

تبصره: قرارداد واگذاری واحد مسکونی به عضوی که بازرس تعاونی است مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد.

ماده 37-هیأت مدیره مکلف است قبل از انقضای مدت تصدی بازرس، اقدام به دعوت وبرگزاری مجمع عمومی عادی با دستور انتخاب بازرس/بازرسان مطابق مقررات آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی نماید.چنانچه پس ازانقضای مدت تصدی بازرس، انتخاب بازرس جدید انجام نشده باشد بازرس قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله رابرعهده خواهند داشت.

 

 

فصل چهارم :ضوابط مربوط به احداث و واگذاری واحدهای مسکونی تعاونی مسکن

بخش اول – کلیات

 

ماده 38 – تعاونی مکلف است برای هریک ازاعضا پرونده‌ای شامل موارد زیر تشکیل ودر دفتر تعاونی نگهداری نماید:

1- اصل درخواست عضویت وصورتجلسه هیأت مدیره دایر بر پذیرش عضویت.

2- تصویرشناسنامه، کارت ملی.

3- تصویر فیش های واریزی.

4- فرم امتیاز بندی موضوع ماده (56)

5- تعهدنامه عضو مبنی بر رعایت قوانین و مقررات واساسنامه تعاونی.

6- نشانی دقیق محل سکونت وکار عضو.

7- تصویر مدرک رابطه استخدامی (در مورد تعاونی‌های مسکن ادارات وموسسات).

8- مکاتبات فی مابین عضو وتعاونی.

9- نسخه‌ای ازقراردادهای منعقده فی‌مابین تعاونی وعضو.

10- سایرمدارک مورد نیاز ومرتبط به تشخیص هیأت مدیره.

ماده 39-هیأت مدیره مکلف است برنامه تعاونی مبنی بر خرید زمین، تعداد واحدها، برنامه ساخت‌وساز را به تصویب مجمع عمومی برساند.

ماده 40-هیأت مدیره باید به همراه هرآگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول، فهرست اسامی کلیه اعضای تعاونی را تهیه وبه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تحویل نماید.

ماده 41- حداکثر تعداد اعضای تعاونی مسکن

حداکثر تعداد اعضای تعاونی دویست نفر است. وپذیرش بیش ازآن منوط به رعایت مقررات آیین‌نامه مواد 6و20 خواهد بود.

 

بخش دوم :تهیه زمین،آماده سازی وساخت در تعاونی مسکن

 

ماده 42-هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تشکیل تعاونی، نسبت به تأمین زمین باکاربری مسکونی واخذ مجوز احداث مسکن اقدام نمایند ودر صورت بروز تأخیر زمانی بیش ازشش ماه درتأمین زمین مورد نظر بایستی موضوع را به منظور تعیین تکلیف، باذکر دلایل به مجمع عمومی عادی گزارش ونتیجه رابه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اعلام نماید.

تبصره 1: تأمین زمین بایستی با رعایت قوانین ومقررات مربوط وباانجام تحقیقات کافی واستعلام از شهرداری، ثبت اسناد وسایر مراجع ذیصلاح جهت مشخص شدن نوع کاربری، وضع مالکیت وممنوع‌المعامله نبودن ملک یا مالک، اجازه نقل وانتقال، امکان ساخت واحدهای مسکونی درآن انجام گیرد.

تبصره 2: تأمین زمین باید متناسب با تعداد اعضای تعاونی باشد.

تبصره 3: تهیه زمین باکاربری غیرمسکونی ممنوع است.

تبصره 4: تعاونی صرفاً مجاز به تهیه زمین واحداث ساختمان در حوزه عملیات تعاونی است.

ماده 43- هیأت مدیره موظف است پس از انجام بررسی‌های کارشناسی به منظور خرید زمین و اطمینان از صحت و سقم مدارک، اسناد و کاربری زمین و توافق اولیه با مالک، مراتب رابه اطلاع اعضا برساند و آگهی آن را مشتمل برمکان وابعاد وسایر مشخصات زمینموردنظر، برآورد تعداد واحدهای مسکونی ومساحت زیربنای مجاز با تعیین مهلت حداقل 15 روزه اعلام وبرای خرید زمین مورد نظر وتهیه­نقشه‌ها و اخذ پروانه ساختمان از آنها درخواست واریز وجه به حساب تعاونی نماید.

تبصره 1:درصورتی که تعاونی بنا به دلایلی از قبیل بنیه مالی مختلف اعضا یا تقاضای آنها اقدام به تهیه زمین در مکانها ومناطق مختلفی می‌نماید،آگهی موضوع این ماده بایستی متضمن اطلاعات زمین‌ها به تفکیک باشد وبرای واریز وجوه آنها باید حسابهای جداگانه ای افتتاح و معرفی گردد.

تبصره 2: قبل از واریز وجه ازسوی عضو متقاضی، بایستی وجود ظرفیت خـالی درزمین مـورد نظر به تایید هیأت مدیره رسیده و به متقاضی اعلام شده باشد.

تبصره 3:درموارد اختلاف در تقدم اعضای متقاضی، تاریخ واریز وجه ملاک تقدم است.

تبصره 4:  هرگونه استفاده از وجوه واریزی جز موارد مذکور در آگهی موضوع ماده 43 ممنوع است.

ماده 44- شرایط قرارداد تعاونی مسکن با اعضای مشارکت کننده

پس از تهیه زمین، تعاونی مکلف به انعقاد قرارداد براساس ماده 46 و یا صدور گواهی برای اعضای مشارکت کننده در زمین پروژه مربوطه است. و درآن بایستی موارد زیر ذکر شود:

الف- ذکر مشخصات کامل تعاونی وعضو.

ب- مشخصات کامل زمین: شامل نشانی- پلاک ثبتی- ابعاد- متراژ.

ج- کل مبلغ واریزی عضو.

د- هزینه خرید زمین.

هـ- ممنوعیت نقل وانتقال گواهی.

تبصره 1- گواهی صادره با امضای صاحبان امضای مجاز ومهر شرکت معتبر است.

تبصره 2 – درصورت استعفا یا اخراج عضو، گواهی صادره با جایگزینی عضو جدید وتسویه حساب باطل خواهد شد.

ماده 45-هیأت مدیره مکلف است نقشه تفکیکی زمین خریداری شده رابراساس ضوابط معماری وشهرسازی منطقه وطرحهای آماده‌سازی توسط مهندسین مشاور واجد صلاحیت (حقیقی یا حقوقی) دارای رتبه بندی، تهیه وبه تایید مراجع ذیصلاح (شهرداری،راه و شهرسازی، ثبت وسایر مراجع)برساند.

ماده 46-هیأت مدیره باید طی آگهی به روشی که آگهی دعوت مجامع عمومی تعاونی منتشر می‌شود مراتب تهیه نقشه‌ها، اخذ پروانه ساخت، شناسایی پیمانکار و انعقاد قرارداد ساخت را اعلام وسپس با اعضا ذی‌حق درزمین، قرارداد احداث واحد مسکونی، حداقل مشتمل برموارد زیر منعقد نماید. این قرارداد جایگزین گواهی موضوع ماده (44) خواهد شد.

الف- ذکر مشخصات کامل ونشانی طرفین.

ب- مشخصات کامل واحد مسکونی شامل مساحت واحد مسکونی(دارای پروانه ساختمان) –متراژ مفید واحد- متراژ پارکینگ- متراژ انباری-مشاعات- نوع مصالح مصرفی عمده(کف واحد-آشپزخانه- نمای ساختمان و ….)نوع کابینت(درصورت وجود در قرارداد) وسایر مشخصات اصلی.

ج- برآورد قیمت تمام شده  ساخت واحد مسکونی به تفکیک واحدها.

د- تعهدات تعاونی وعضو.

هـ-ضمانت اجراهای ناشی ازعدم انجام یا تأخیر درانجام تعهدات.

و- بعد از واریز وجوه اعضا بابت خرید زمین و اخذ پروانه ساختمانی، تعاونی بایستی جدول زمان‌بندی اجرای پروژه که مشتمل بر مراحل پیشرفت فیزیکی(حداقل 6 مرحله زیر) درصد پیشرفت فیزیکی، مهلت زمانی اجرا، قسط لازم‌التادیه هرمرحله و مهلت زمانی پرداخت می‌باشد را طبق جدول پرداخت زمانی تهیه و به مشارکت‌کننده اعلام نماید که ترجیحاْ مراحل زیر در آن قید شده باشد:

مرحله اول: بابت تجهیز کارگاه واجرای مرحله فونداسیون.

مرحله دوم: بابت اجرای مرحله اسکلت وسقف.

مرحله سوم: بابت اجرای مرحله سفت‌کاری.

مرحله چهارم: بابت اجرای مرحله نازک‌کاری.

مرحله پنجم: بابت محوطه‌سازی.

مرحله ششم: بابت اخذ پایان‌کار، هزینه اخذ سند رسمی وتسویه حساب قطعی با پیمانکاران، هزینه‌های بیمه، مالیات و… و سایر هزینه‌های مرتبط با تحویل واحد مسکونی.

ز- روش امتیازبندی موضوع ماده 56 وتبصره 1 آن و نحوه اعمال جریمه مالی جهت اعضایی که جهت انجام تعهدات مالی خود به موقع اقدام ننموده‌اند

ح- تکلیف تعاونی نسبت به انتقال سند به عضو.

ط- نحوه اقدام در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)

ی- روش اطلاع‌رسانی طرفین.

ک- ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به داوری(مطابق ماده 72 اساسنامه)

تبصره1: برآورد سهم هر واحد مسکونی از هزینه‌های تمام شده کل پروژه براساس قیمت تمام شده برای هرواحد با در نظر داشتن ویژگی‌های خاص ومیزان بهره‌مندی هرواحد از خدمات عمومی ومشاعات ومیزان مرغوبیت توسط هیأت کارشناسی رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.

تبصره 2: قرارداد متضمن این شرط خواهد بود که تعدیل بها وافزایش قیمت درصورت عدم توافق اعضا، صرفاً با تایید هیأت کارشناسی رسمی دادگستری و وارائه مستندات صورت می‌گیرد.

تبصره 3: تأمین هزینه‌های مربوط به انتقال سند ازتعاونی به عضو ازقبیلحق‌الثبت، حق‌التحریر وعوارض وهزینه‌های طراحی وایجاد تأسیسات زیربنایی مربوط به هر پروژه شامل آب، برق، زهکشی وفاضلاب وفضای سبز ومواردی از این قبیل که حکم مشاعات رادارند، به عهده عضو پروژه است.

تبصره 4:هیأت مدیره مکلف است نام