اطلاعیه شماره 2

بسمه تعالی
دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادي

تاریخ انتشار:

جلسه اولین مجمع عمومی عادي شرکت تعاونی /اتحادیه تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاري پارسیان در شرف تاسیس در ساعت 10:00:00 روز ….. مورخ 1401/03/22 در محل تهران سعادت آباد خیابان علامه شمالی خیابان بیستم غربی پلاك 43 سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاري پارسیان برگزار میگردد

لذا از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می شود با در دست داشـتن اصل یا تصویر فیش مبنی بر واریز مبلغ 10000000 ریال به حساب جاري شماره 170121156648291 بانک
بانک توسعه تعاون شعبه سپهبد قرنی بابت بهاي ارزش اسمی 1 سهم جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این صورتجلسه حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:

1 -انتخاب بازرسان
2 -انتخاب مدیران
3 -تعیین نحوه دعوت از مجامع عمومی و اطلاع رسانی آگهی هاي شرکت
4 -طرح و تصویب اساسنامه

نماینده: هیات موسس

نام و نام خانوادگی
امضا

تذکر:کسانیکه مایل به عضویت هیأت مدیره و بازرسـی تعاونی باشند می توانند حداکثر هفت روز پس از انتشار آگهی مجمع عمومی نوبت اول با در دست داشـتن مدارك لازم به
هیأت موسس مراجعه و نسبت به تکمیل فرم کاندیداتوري اقدام نمایند.