شرکت صنعتی معدنی اپال پارسیان سنگان

شرکت صنعتی معدنی اپال پارسیان سنگان

تعداد 45 نفر عضو، شاغل در تهران و 1500 نفر در خواف

آدرس سایت : https://opalkanipars.com/opsim