شرکت مس پارسیان ایرانیان

شرکت صنایع مس پارسیان ایرانیان

تعداد 11 نفر عضو، شاغل در تهران و سیستان بلوچستان