صورتجلسه شماره 2

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت سرمایه گذاری پارسیان

(نوبت دوم) مورخ 23/07/1402

شماره ثبت 602223   شناسه ملی  14011517510

 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت سرمایه گذاری پارسیان طبق آگهی منتشره مورخ 08/07/1402 در ساعت 14 مورخ 23/07/1402 با حضور 34 نفر از 208 نفر کل اعضا در محل سالن جلسات شرکت سرمایه گذاری پارسیان واقع در سعادت آباد خیابان علامه شمالی خیابان بیستم غربی پلاک 43 تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، بدواً نسبت به انتخاب هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه آقای شهرام سلطانی رئیس مجمع و آقای عبداله رضایی منشی مجمع و آقایان  مصطفی اصلانی و محمدحسن مویدزاده بعنوان ناظرین مجمع انتخاب شدند، آنگاه دستور جلسه برابر مفاد آگهی مجمع توسط منشی قرائت شد سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

1-  گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش بازرس شرکت قرائت گردید و مورد تصویب مجمع واقع شد.

2- مجمع عمومی با عضویت تعاونی در اتاق تعاون استان تهران موافقت نمودند.

2 – صورت های مالی منتهی به تاریخ 29/12/1401 مورد تصویب مجمع عمومی واقع گردید.

3-  نسبت به انتخاب اعضا اصلی و علی البدل بازرس تعاونی، اخذ رأی کتبی به عمل آمد که با اکثریت نسبی آراء به ترتیب:

ردیف       نام و نام خانوادگی            نام پدر           کد ملی               تعداد رأی                      امضاءقبولی

  • عباس حسینی منش    –   عطا       – 0059449888   –      19     –

به سمت بازرس اصلی تعاونی و

  • یاسر سلحشور   –  ابراهیم     – 2670111327   –      15     –

به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

4- وهمچنین روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای انتشار اخبار و آگهی ها تعیین گردید.

5- آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با ده فصل و 19 تبصره، به تصویب مجمع عمومی رسید.

6- برنامه های آتی تعاونی و طرح پیشنهادی ساخت مسکن برای مشارکت اعضا توسط مدیرعامل تشریح گردید و خرید زمین 1500 مترمربعی وردآور با مشخصات پیوست در صورتی که وجه آن توسط اعضا تامین شود، تصویب گردید.

7- مجمع عمومی عادی به هیأت مدیره با حق توکیل به غیر وکالت می دهد حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع اقدام نماید.

جلسه مذکور در ساعت 15:30 با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) به اتمام رسید.

 

   رئیس مجمع                       منشی مجمع                                 ناظر 1                               ناظر 2

شهرام سلطانی                   عبداله رضائی                       مصطفی اصلانی              محمدحسن مویدزاده