ماموریت

شرکت تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان به عنوان یک بازیگر اصلی تامین مسکن، برای کلیه کارکنان شرکت سرمایه گذاری پارسیان و شرکت های تابعه می باشد. خدمات این شرکت علاوه بر پذیرش عضویت، جذب و مدیریت منابع مالی، با بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت، افزایش سطح کیفی ساختمان های تولید شده را در دستور کار دارد. شرکت تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان به معنای واقعی و با برنامه ریزی دقیق سعی در افزایش سطح ثروت کارکنان دارد.