هیئت مدیره

اعضا اصلی هیئت مدیره


آقای شهرام سلطانی
رئیس هیئت مدیره

آقای عبداله رضائی
نایب رئیس هیئت مدیره

آقای سیدمحمدباقر موسوی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای عباس حسینی منش
بازرس اصلی
آقای یاسر سلحشور
بازرس علی البدل