هیئت مدیره

اعضا اصلی هیئت مدیره


آقای سعید سوادکوهی
رئیس هیئت مدیره

آقای شهرام سلطانی
نایب رئیس هیئت

آقای عبداله رضائی
عضو هیئت مدیره

آقای سیدمحمدباقر موسوی
مدیرعامل و عضو علی البدل هیئت مدیره

آقای محسن افخمی
عضو علی البدل هیئت مدیره

زهره رضوی اردستانی
بازرس اصلی

علی عابدی
بازرس علی البدل