چشم انداز

دستیابی به توان تولید در صنعت انبوه سازی ساختمان و تبدیل به تعاونی فرا استانی برای تامین مسکن در سطح ملی