طرح پیشنهادی

    بسمه تعالی   توجیه طرح و تشریح جزئیات پروژه ساخت مسکن شرکت تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری […]

صورتجلسه شماره 2

بسمه تعالی صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت سرمایه گذاری پارسیان (نوبت دوم) مورخ […]

صورتجلسه مجمع شماره 1

    صورتجلسه عدم تشكيل مجمع عمومي عادي نوبت اول تعاونی مسکن کارکنان شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شماره ثبت […]