طرح پیشنهادی

    بسمه تعالی   توجیه طرح و تشریح جزئیات پروژه ساخت مسکن شرکت تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری […]

صورتجلسه شماره 2

بسمه تعالی صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت سرمایه گذاری پارسیان (نوبت دوم) مورخ […]

صورتجلسه مجمع شماره 1

    صورتجلسه عدم تشكيل مجمع عمومي عادي نوبت اول تعاونی مسکن کارکنان شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شماره ثبت […]

اطلاعیه شماره 7

 تاریخ انتشار: 08/07/1402 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت سرمایه گذاری […]

اطلاعیه شماره 6

      تاریخ انتشار: 14/06/1402 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان […]

اطلاعیه شماره 4

اعصا محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان   با سلام و احترام ضمن تبریک میلاد با سعادت […]

اطلاعیه شماره 3

اعضا محترم تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان با سلام و احترام طبق ماده 11 اساسنامه، برگ سهم متعلق […]

اطلاعیه شماره 2

بسمه تعالی دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادي تاریخ انتشار: جلسه اولین مجمع عمومی عادي شرکت تعاونی /اتحادیه تعاونی مسکن […]

اطلاعیه شماره 1 (حق عضویت)

قابل توجه کارکنان محترم هلدينگ سرمايه گذاری پارسيان با سلام و احترام بدينوسيله به اطلاع می رساند جهت تشکيل تعاونی […]